Disclaimer, auteursrechten en privacy

 

 

De onderstaande bepalingen gelden voor alle diensten, adviezen en informatiedragers van impulse.brussels, het Brusselse Agentschap voor de Onderneming, hierna “impulse.brussels” genoemd, gevestigd te 1060 Brussel.
Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze bepalingen die hij begrijpt en impliciet aanvaardt, en zich ernaar te voegen.

1. Disclaimers

1.1. Algemene informatiedragers

impulse.brussels selecteert zijn bronnen met de grootste zorg teneinde via zijn verschillende informatiedragers (websites, publicaties, folders,…) zoveel mogelijk betrouwbare, volledige en actuele informatie te verschaffen.
Indien impulse.brussels eventuele fouten opmerkt of daarvan op de hoogte wordt gebracht, zal het ervoor zorgen dat deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. Noch het agentschap, noch een van de bestuurders, directeurs of medewerkers van het agentschap nemen echter enige verantwoordelijkheid op voor de juistheid en de kwaliteit van deze gegevens en informatie.

Deze informatiedragers:

  • zijn niet noodzakelijk volledig, afdoend, exact of up-to-date;
  • verwijzen in voorkomend geval naar externe bronnen waarover het BAO geen controle heeft;
  • vormen in geen geval een deskundig advies over het besproken onderwerp.

1.2. Informatie- en adviesdiensten op maat

Alle informatie- en adviesdiensten op maat van impulse.brussels zijn gebaseerd op:

  • de analyse van de noden van de klant zoals die door deze laatste aan de impulse-medewerkers werden meegedeeld en beschreven;
  • het zoeken naar gegevens die het best kunnen beantwoorden aan de noden van de klant, en dit via bronnen die zo betrouwbaar, volledig en actueel mogelijk zijn.

impulse.brussels spant zich in om deze informatie- en adviesdiensten op maat te leveren met het professionalisme en de ernst die men daarbij mag verwachten. Toch is de kwaliteit van deze diensten rechtstreeks afhankelijk van informatie- en evaluatiefactoren waarover impulse.brussels geen controle heeft. Noch impulse.brussels, noch een van de bestuurders, directeurs of medewerkers van het agentschap kunnen dan ook verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de kwaliteit van de verleende informatie en adviezen.

1.3. Gebruik van de informatie door de klant

impulse.brussels kan geen enkele controle of invloed uitoefenen op de manier waarop de klant de hem verschafte informatie gebruikt of interpreteert. Daaruit volgt dat impulse.brussels op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte, accidentele of specifieke schade, van welke aard ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid, input, interpretatie, vermelding en verspreiding), die veroorzaakt wordt door of te maken heeft met de kennis of het gebruik van de beschikbare informatie.

1.4. Beschikbaarheid van de informatie

impulse.brussels probeert bij de levering van de informatie en adviezen zoveel mogelijk technische problemen te vermijden. impulse.brussels kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of nadelen die zouden kunnen voortvloeien uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten bij de levering van deze informatie en adviezen (werkonderbreking, schade aan programma’s of apparatuur, …); elke aanvraag voor financiële compensatie is dan ook uitgesloten.

2. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

impulse.brussels neemt alle nodige maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te voldoen aan de normen voorzien door de Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens.

a) Uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die aan impulse.brussels meegedeeld worden in het kader van een abonnement op een newsletter, een informatieaanvraag of een bestelling van diensten of publicaties, worden samengebracht in een databank en beheerd door impulse.brussels.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden en u een optimale dienstverlening te garanderen, evenals om u op de hoogte te houden van alle producten, diensten en acties van het impulse.brussels. Ze worden niet gebruikt om uw surfgedrag op de impulse-websites te controleren, noch worden ze – geheel of gedeeltelijk – doorgestuurd naar, verhuurd of verkocht aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden.

b) Uw persoonlijke gegevens wijzigen

Elke gebruiker die zijn identiteit bewijst, heeft op elk ogenblik – na schriftelijke aanvraag – het recht om de verzamelde gegevens die op hem betrekking hebben te raadplegen. Onvolledige of foutieve gegevens kunnen op die manier doorlopend worden aangevuld, gecorrigeerd of gewist. Wenst u uw persoonlijke gegevens te raadplegen, aarzel dan niet om via e-mail (info@impulse.irisnet.be) of per brief (impulse.brussels, Charleroisesteenweg 110 te 1060 Brussel) contact op te nemen met impulse.brussels.

c) Andere gegevens – cookies

impulse.brussels verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via elke website die u naar een van de impulse-websites heeft doorgestuurd. Deze gegevens worden gebruikt voor de analyse van de algemene statistische gegevens, zoals het onderzoek naar de meest gebruikte browser, met als doel het dienstenaanbod van impulse.brussels te verbeteren.

Ten slotte worden er ook gegevens verzameld in registerbestanden (“log files”). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse om het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

De websites van impulse.brussels maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

d) Over communicatie via e-mail

Alle gegevens die een e-mail (inclusief bijlage) bevat, zijn vertrouwelijk en voorbehouden voor exclusief gebruik door de geadresseerde van de e-mail. Indien de e-mail niet voor u bestemd is, informeert deze bepaling u dat u deze gegevens niet mag verspreiden, reproduceren of gebruiken, noch voor eigen rekening noch voor een derde. Hebt u een e-mail per vergissing ontvangen, dan vragen wij u dit onmiddellijk te melden aan de verzender en het e-mailbericht van uw computer te wissen.

Indien u in de toekomst niet langer e-mails van het implse.brussels wenst te ontvangen, laat ons dat dan onmiddellijk weten.

e) Over communicatie per telefoon

Indien u een beroep heeft gedaan op een van onze diensten, kunnen wij eventueel telefonisch met u contact opnemen in het kader van een onderzoek naar klantentevredenheid. Het is ook mogelijk dat wij contact met u opnemen om u te informeren over onze producten of seminaries. Indien u geen dergelijke telefoonoproepen wenst, aarzel dan niet ons dat te laten weten.

3. AUTEURSRECHTEN

De redactionele inhoud en de gepubliceerde beelden behoren toe aan de auteurs die er volledige verantwoordelijkheid voor opnemen. De medewerkers van  impulse.brussels kunnen in geen geval verantwoordeliijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid en de echtheid van de informatie. De informatie die derden ons toestuurden voor publicatie op één van de sites van impulse, wordt gepubliceerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de personen die deze informatie doorgaven.

CREATIE VAN EEN HYPERLINK

impulse.brussels is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van gegevensbestanden van derden die gelinkt zijn aan zijn webpagina’s. Deze link impliceert in geen geval de validatie van deze bestanden en wijst niet op het bestaan van enige samenwerking tussen het impulse.brussels en de beheerders van de andere site.

De impulse-websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere sites. Toch kan impulse.brussels in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze andere sites, noch voor de producten of diensten die erop aangeboden worden.

impulse.brussels behoudt zich het recht voor om eender welke hyperlink op eender welk moment te beëindigen.

5. GESCHILLEN

Elk geschil of elke actie met betrekking tot het onderwerp dat behandeld wordt op deze website, valt onder het Belgische recht. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Brussel, onverminderd het recht van impulse.brussels om de dagvaarding voor enige andere bevoegde rechtbank te laten gebeuren.

impulse.brussels behoudt zich het recht voor om deze website naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder daarbij te moeten instaan voor de gevolgen van deze wijziging. Eventuele problemen kunnen op elk ogenblik worden gemeld aan de sitebeheerder.