Visie:

In 2017 zullen de verschillende publieke actoren (Bruxelles Formation, clusters, Evoliris, Actiris, …) – of actoren die ondersteund worden door de overheid (Interface3, …) – zich inzetten om een antwoord te bieden op de toenemende vraag van werknemers in de ICT-sector (starters, scale-ups, ondernemingen) door een panel van opleidingen van korte duur voor digitale beroepen ter beschikking te stellen.  

Vaststelling:

De digitale sector evolueert snel en creëert jobs. Het is absoluut noodzakelijk om opleidingen van korte duur te verstrekken aan jongeren die niet over de vereiste voorkennis beschikken voor beroepen van de digitale sector.  Het aanbod moet volledig en gevarieerd zijn.

Actieplan:

om een antwoord te bieden op de behoeften van ondernemingen en de overheidsdoelstellingen voor integratie van werklozen op de arbeidsmarkt, moet een geheel aan opleidingen toegankelijk zijn voor een ruim publiek, zonder onderscheid te op academisch, economisch of sociaal vlak. De opleidingen moeten openstaan voor een publiek dat traditioneel verwijderd is van digitale technologieën, en direct aansluiten op de eerder geïdentificeerde drie prioritaire technologieën (IoT, VR/AI, Big Data). De financiering zal via de projectoproep voor NextTech verlopen en zowel private als publieke partners aanspreken.

Budget:

een geraamd jaarlijks budget van 100K€ moet vanaf 2017 dit luik van de projectoproep voor NextTech financieren. Voor iedere geselecteerde opleiding zal het selectiecomité de mogelijkheid analyseren om een cofinanciering van het ESF-programma te vragen. Het ESF-programma, Wallonie-Bruxelles2020.eu, stelt in zijn maatregelen een cofinanciering van het opleidingsproject voor. Bijvoorbeeld: Maatregel 2.2: Het promoten, valoriseren en verbeteren van de onderwijs- en opleidingsstelsels.

Opvolging van het succes van het project:

Het succes van het project zal gemeten worden aan de hand van twee indicatoren. Enerzijds het aantal opgeleide personen, en anderzijds het aantal afgestudeerden dat (weer) werk gevonden heeft.

Een inspirerend voorbeeld:

In Frankrijk biedt de “Grande École du numérique” nu al 171 opleidingen aan, na een eerste projectoproep. Deze korte opleidingen worden gegeven in 130 fabrieken voor digitale technologie over heel Frankrijk. Ze kwalificeren de deelnemers voor beroepen van de digitale sector en bieden een ruim publiek (jongeren en personen zonder kwalificatie of diploma die werk zoeken of een omscholingstraject volgen, begunstigden van het stadsbeleid) doeltreffende opleidingen die hen snel aan werk help in deze veelbelovende sector.