Visie:

Vanaf 2017 zal het Brussels Gewest financiële steun bieden voor initiatieven om jongeren te sensibiliseren voor het digitaal ondernemerschap en meer bepaald voor de beroepen die te maken hebben met internet of programmering.

Vaststelling:

Ondanks het feit dat er een jong publiek is dat heel erg openstaat voor nieuwe technologieën, zijn er slechts weinig initiatieven voor sensibilisering voor het digitaal ondernemerschap in Brussel.

Actieplan:

om het verwerven van kennis en competenties voor ondernemers aan te moedigen en te steunen, en om de wil tot ondernemen concreet vorm te geven, zal de ondernemerscultuur op korte termijn verspreid en binnen het bereik van jonge Brusselaars gebracht worden. Deze maatregel sluit direct aan bij Maatregel 2 van de Small Business Act voor Brussel: Uitvoering van de gewestelijke strategie voor sensibilisering van jongeren voor ondernemerschap. In 2017 wordt een projectoproep gelanceerd voor sensibilisering van jongeren voor ICT-projecten om te bepalen welke projecten steun krijgen.
De projectoproep in verband met de sensibilisering van jongeren die in 2017 uitgeschreven zal worden, zal een onderdeel specifiek over de ICT-sensibilisering van jongeren bevatten om projecten te identificeren die ondersteund zullen moeten worden. Dit sensibiliseringsluik zal een aanvulling zijn op actie 25 van het GIP met de doelstelling sensibiliserings- en opleidingsinitiatieven op te starten voor de Brusselaars in wetenschappelijke richtingen, alsook via de maatregel van het SmartCity-plan voor de verlaging van de digitale factuur door de soft- en hardware van de scholen regelmatig te updaten.
Er zal bijzondere nadruk gelegd worden op de technologieën voor VR, Iot en Big Data van het plan opdat de sensibilisering van een jonger publiek rekening zou houden met deze prioriteiten.

Budget:

Voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019 wordt een geraamd jaarlijks budget van 100K€ uitgetrokken voor financiering van de projecten die geselecteerd zijn in het kader van de globale projectoproep van NextTech naast en in nauwe samenwerking met de strategie voor sensibilisering van jongeren. De administratie zal samen met de cluster Software werken aan de organisatie en opvolging van de projectoproep. Dit project sluit aan bij het luik voor sensibilisering van de projectoproep voor NextTech.

Opvolging van het succes van het project:

Het aantal ingeschreven jongeren voor de sensibiliseringsprogramma’s zal opgevolgd worden.

Een inspirerend voorbeeld:

in Frankrijk biedt de “Grande École du numérique” een globaal bedrag aan van 5Mio€ binnen het kader van het investeringsprogramma voor “innoverende projecten ten voordele van de jeugd”. Hierdoor hebben dit jaar 72 van de 84 betrokken structuren de ontwikkeling van hun opleidingsaanbod in Frankrijk kunnen financieren. De Franse overheid hoopt om tegen eind 2017 in totaal 10.000 personen op te leiden voor digitale beroepen via een van de 200 opleidingen.