Visie:

Ondersteuning voor opening van een acceleratorcenter in 2017 op basis van de prioritaire technologieën (IoT, Data, VR) en de bijbehorende gemeenschappen, om zodoende ondersteuning te bieden voor de oprichting, begeleiding, opleiding, groei en acceleratie van starters in deze specifieke domeinen. Hierbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar de sector van de Tech For Fin.

Vaststelling:

voor een regio zoals Brussel is het belangrijk om keuzes te maken en haar technologische expertise duidelijk te positioneren. Momenteel ondersteunt het Brussels Gewest op economisch vlak alle initiatieven op gelijke voet en worden geen specifieke technologische sectoren ondersteund. Er is overigens geen “flagship”-locatie voor de digitale sector, prioritaire technologieën en de bijbehorende gemeenschappen in Brussel.

Actieplan:

het plan beveelt een technologische focus aan (VR, IoT, Data) om het ecosysteem van deze veelbelovende technologische sectoren en tegelijk ook hun Brusselse faam te versterken en te ondersteunen. Om dynamisch te zijn, moeten deze ecosystemen samengesteld zijn uit meerdere actoren en structuren: de aanwezigheid van formele/informele gemeenschappen, een duidelijke fysieke locatie, een aanbod van opleidingen, creatie van ondernemingsprojecten (starter, scale-up), FabLabs, opvolging van technologische vernieuwingen. Hierbij zal begeleiding centraal staan.
Om een dynamisch ecosysteem te garanderen en erkenning te krijgen als hub op vlak van VR/AR, het IoT en Data voor het Gewest, zal het onderzoeken of er ondersteuning geboden kan worden aan een accelerator die alleen aan deze technologieën gewijd is, met oog voor de samenhang van de bestaande voorzieningen. Het Gewest zal zich vergewissen van de coördinatie tussen de accelerator en het platform van de incubators, alsook van hun goede complementariteit. De accelerator zal een publiek-private partnerschap zijn om de verwezenlijking van dit project te faciliteren. In deze ruimte zullen dus ondernemingsprojecten voor prioritaire technologieën ontwikkeld worden, en zullen ondernemingen consequente begeleiding krijgen en een beroep kunnen doen op uiteenlopende diensten. De jongste starters zullen begeleid worden tot aan hun eerste verkopen, binnen een voorziene termijn van een jaar per project. Er zullen verschillende referentiepartners die actief zijn in deze domeinen gekoppeld worden aan het project.
Dit project past in een publiek-private context, met name voor wat betreft de financiering. Het is de bedoeling dat deze accelerator op termijn financieel autonoom wordt, maar tijdelijk kan rekenen op gewestelijke hulp voor de verwezenlijking.
Rekening houdend met de zeer delicate situatie voor werkgelegenheid die de bank- en verzekeringsector momenteel doormaakt, zal bijzondere nadruk gelegd worden op Tech for Fin in deze accelerator. Deze maatregel sluit direct aan bij Maatregel 4: Een “groeipakket” voor high-potentialondernemingen en bij Maatregel 66 van de Small Business Act voor Brussel: Begeleiding van ondernemingen binnen de starterscentra.

Budget:

Een geraamd budget van 250K€ moet er voor zorgen dat het Gewest in 2017 via een subsidie van het budget van de Minister van Economie van het Gewest. Deze bedragen zullen geleidelijk aan verminderen met 100K€ in 2018 en met 50K€ in 2019.

Opvolging van het succes van het project:

Het succes van dit project zal gemeten worden aan de hand van indicatoren zoals het aantal “geaccelereerde” projecten, het aantal voorgestelde en gevolgde opleidingen en het aantal ondernemingen in de accelerator.

Een inspirerend voorbeeld:

In Amsterdam werd begin oktober 2016 de accelerator VRBase geopend, specifiek voor projecten rond virtuele realiteit. Door middel van VRbase wil de stad een Europese hub worden voor virtuele en toegevoegde realiteit. Deze accelerator is een plaats voor starters, ondernemers, ontwikkelaars, studenten en universiteiten (er zijn ook veel andere VR-initiatieven in Amsterdam, zoals de eerste VR-bioscoop, een VR-opleiding …).